Format bài đăng nhóm Share Ngay – YAM

Tiêu đề:

Chọn 1 trong các hashtag sau (bắt buộc):

Liên kết đến tài nguyên (nên dùng liên kết rút gọn)

Lưu ý: tool sẽ tự chuyển đổi link dạng https://yamcode.com/yamshare295021-anh thành => YAMCODE: yamshare295021-anh

Nội dung của bạn

Thêm hashtag của riêng bạn: #yam_

Output: